โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


สธ. สสส. ผนึกกำลังเครือข่ายแถลง '6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง' ในโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

20 มิถุนายน 61 / อ่าน : 413


สธ. สสส. ผนึกกำลังเครือข่ายแถลง “6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง” ภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ถวายเป็นพระราชกุศล ร. 9 และเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร .10

วันที่ 20 มิถุนายน 61 เวลา 09.00 น. ที่สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานแถลงข่าว“6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง” ภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10 โดยมี กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายหมออนามัย ร่วมเป็นเจ้าภาพ

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า โครงการ 3 ล้าน 3 ปีฯ เป็น1 ใน 5 โครงการเฉลิมพระเกียรติของ สธ. เพื่อรณรงค์ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10 ซึ่ง สธ. สสส. เครือข่ายหมออนามัย ประกอบด้วย สมาคมหมออนามัย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เชิญชวนให้ลดละเลิกบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคน ในเวลา3ปี (มิ.ย.59-พ.ค.62) เพื่อสร้างเสริมสุขภาพคนในชาติ ลดปัญหาการเจ็บป่วยและการสูญเสียจากการสูบบุหรี่ นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญของการทำงานด้านบุหรี่และเป็นประวัติศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศ และเป็นกิจกรรม ที่ สาธารณสุขอำเภอ ทั่วประเทศ 878 คน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ออกมาปั่นจักรยาน ชักชวนคนเลิกบุหรี่ 8 เส้นทาง 4 ภาค มีหน่วยงานเข้าร่วม ทุกระดับ รพ.สต. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างกระแสเกิดความตื่นตัว ในการออกกำลัง ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และเพื่อสุขภาพคนไทยห่างไกลจากบุหรี่ 

“โดยจะเริ่มสายแรก(สายเหนือ)ในวันพุธที่ 27มิ.ย.และสิ้นสุดสายที่ 8 (สายตะวันตก) ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค. 2561 เริ่มต้นที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.กาญจนบุรี – ราชบุรี – นครปฐมและนนทบุรี ซึ่งสายปั่นทุกสายร่วมปิดโครงการในวันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 ณ กระทรวงสาธารณสุข คาดว่ากิจกรรมนี้ช่วยให้ หน่วยงาน องค์กร เครือข่ายมีกระบวนการทำงานส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูบบุหรี่ ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ สามารถจัดการปัญหาบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่ได้ในที่สุด” นายแพทย์โอภาส กล่าวดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ โดยกิจกรรมปั่นจักรยานระยะทางไกล จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนทุกพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและใช้เป็นเครื่องมือเลิกบุหรี่อย่างจริงจัง ทั้งนี้โครงการดังกล่าวดำเนินการผ่านเครือข่ายหมออนามัย และ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ทั่วประเทศ โดยชักชวนให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่องให้ได้ ซึ่งขณะนี้ มีผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ จำนวน 1.2 ล้านคน และมีผู้เลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน จำนวนกว่า 129,698 คน
ดร.นพ.บัณฑิต กล่าวว่า ปีนี้นับเป็นก้าวย่างสู่ปีที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ผนึกกำลังเดินหน้าชักชวนคนไทยเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานระยะทางไกล จำนวน 8 สาย คลอบคลุม 4 ภาคทั่วประเทศ โดยตลอดระยะทางปั่นกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทุกจังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่าน มีการแสดงนิทรรศการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ทั้งนี้มีคู่รักนักปั่นชื่อก้องโลก คุณหมู – คุณวรรณ โอทอง นักปั่นสร้างแรงบันดาลใจ จะร่วมกิจกรรมปั่นในครั้งนี้ด้วย 

นายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมหมออนามัย และ ในนามตัวแทน เครือข่ายหมออนามัย 4องค์กร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดจากแนวคิดให้ภาคีเครือข่ายหมออนามัย โดยการร่วมมือของสาธารณสุขอำเภอ(สสอ.) มีเป้าหมายให้ อสม.1 คน ชวนประชาชนเลิกสูบบุหรี่ปีละ1ราย ภายใน3ปี ต้องชวนประชาชนเลิกบุหรี่ได้3ราย ซึ่งขณะนี้ทั่วประเทศมี อสม.จำนวน1.4 ล้านคน หากชวนประชาชนได้ตามเป้าจะมีผู้เลิกสูบบุหรี่กว่า 3 ล้านคนภายใน 3 ปี ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ทางภาคีเครือข่ายจึงได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานระยะทางไกล 4 ภาค 8 สาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เกิดแรงบันดาลใจและ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยให้หมออนามัยเป็นบุคคลต้นแบบในการเลิกสูบบุหรี่

“สิ่งที่จะกระตุ้นให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดผลสำเร็จได้เร็วนั้น นอกจากจะชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว หากมีการผลักดันจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามาดูแลและสั่งการในแนวดิ่งจะทำให้เกิดผลสำเร็จเร็วขึ้น โดยลงพื้นที่ติดตามกิจกรรม และเอาโครงการเลิกสูบบุหรี่เป็นตัวชี้วัด สสจ. จะเป็นตัวกระตุ้นให้สำเร็จได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ระหว่างเส้นทางของนักปั่นทั้ง 8 สาย เข้าร่วมปั่นจักรยานด้วยกัน และเชิญชวนผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ก้าวขึ้นสู่เวทีประกาศเจตนารมณ์เลิกสูบบุหรี่ร่วมกัน ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการจุดประกายเริ่มต้น นำไปสู่การเลิกบุหรี่ต่อไป” นายมงคล กล่าว ขณะที่ นายเจริญ โอทอง (หมู) และนางอรวรรณ โอทอง (วรรณ) คู่รักนักปั่นจักรยานรอบโลก กล่าวร่วมกันว่า ยินดีและเต็มใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการปั่นจักรยานรอบโลกของตนทั้งคู่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกเร้าให้มีพลังขับเคลื่อนโครงการได้ เราจึงได้คิดสโลแกน “ปั่นปอดยิ้ม”เพื่อสื่อความหมายกิจกรรมให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งก่อนการจัดกิจกรรมได้ลงพื้นที่ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้หมออนามัยใน 4 ภาค โดยการเล่าถึงประสบการณ์การปั่นจักรยาน 43 ประเทศ ผ่าน 6 ทวีป ระยะเวลา2,000 วัน เป็นระยะทาง 40,000 กม.สามารถทำให้ปอดยิ้มได้ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการทำความฝัน แล้วความฝันนั้นจะเป็นจริง การตั้งเป้าที่จะเลิกสูบบุหรี่ก็ไม่ต่างกัน ถ้าตั้งใจจริงเราเชื่อว่าคุณทำได้ 

คู่รักนักปั่นจักรยาน ยังกล่าวอีกว่า ภายหลังจากลงพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้หมออนามัยเป็นบุคคลต้นแบบในการเลิกสูบบุหรี่ เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของหมออนามัยชัดเจน หมออนามัยมีแนวคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการลด ละ เลิกสูบบุหรี่เพื่อดูแลสุขภาพและเป็นต้นแบบให้ชาวบ้าน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้หากมีหมออนามัยเป็นตัวอย่าง คนทั่วประเทศจะเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น ที่สำคัญจะส่งผลให้ประชาชนที่ลด ละ เลิกสูบบุหรี่สุขภาพดี ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก
“ฝากถึงคนที่ตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ ขอให้ลองมาปั่นปอดยิ้ม และจดจำช่วงที่ลืมบุหรี่ เชื่อว่าเมื่อทำกิจกรรมซ้ำๆ และห่างบุหรี่ไปเรื่อยๆ จะเลิกสูบบุหรี่ได้แน่นอน ขอเพียงมีเป้าหมายชัดเจน ทั้งนี้หวังว่านักปั่นปอดยิ้มจะมาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทยร่วมกัน โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่27 มิถุนายนนี้ จนมาสิ้นสุดที่กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่10 ก.ค.นี้” คู่รักนักปั่นจักรยาน กล่าวทิ้งท้าย
อ่านต่อที่ TRS 99.5 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม