โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ดีเดย์ 3 ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขประกาศ สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ฉบับใหม่

3 กุมภาพันธ์ 62 / อ่าน : 520


กรมควบคุมโรค เปิดตัวประกาศกระทรวงสาธารณสุข สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ฉบับใหม่ ดีเดย์เริ่มมีผลใช้บังคับ 3 ก.พ.นี้

นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวเปิดตัว ประกาศกระทรวงสาธารณสุข สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ฉบับใหม่ ในประเด็น ที่ไหนๆ ก็ปลอดบุหรี่ ณ ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร ว่าสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกอนุบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 โดยจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

โดยเจตนารมย์ของประกาศฉบับนี้ กำหนดให้ที่สาธารณะ ยานพาหนะ และที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นโรงเรียน โรงพยาบาล เป็นเขตปลอดบุหรี่หมด รวมทั้งระยะ 5 เมตร จากทางเข้าออก สวนสาธารณะ ตลาด ป้ายรถเมล์ หรือปั้มน้ำมัน เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด โดยไม่ให้มีเขตสูบบุหรี่ภายในบริเวณที่เป็นอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ยกเว้น มหาวิทยาลัย สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ส่วนสนามบิน กฎหมายอนุญาตให้สามารถจัดเขตสูบบุหรี่ตามหลัดเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริเวณภายในอาคาร โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างได้ ทั้งนี้เพื่อปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ เจ้าของสถานที่สาธารณะและที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่จัดและดูแลให้สถานที่สาธารณะ ยานพาหนะ และที่ทำงานปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย หากผู้ใดกระทำผิดความกฎหมายดังกล่าวจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวย้ำอีกว่า ขอความร่วมมือผู้สูบบุหรี่ปฎิบัติตามกฎหมาย เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของคนรอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่ และช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 รวมทั้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ หรือยานพาหนะที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งแตือน ควบคุมดูแล เพื่อไม่ให่มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

 

 

เอ็มไทย