โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ประกาศผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ชวนพ่อ เลิกบุหรี่”

7 มกราคม 61 / อ่าน : 1,264


ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลประกวดเรียงความ 

เรื่อง "ชวนพ่อ เลิกบุหรี่"


                 ตามที่ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายต่างๆ ประกาศเชิญชวนนักเรียนทั่วประเทศส่งผลการประกวดเรียงความ เรื่อง “ชวนพ่อ เลิกบุหรี่” ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา นั้น บัดนี้กระบวนการคัดเลือกได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศผลเรียงความที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)


๑. ระดับประถมศึกษา

 รางวัลชนะเลิศ (๑ รางวัล)

ได้รับโล่รํางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ 

เด็กชายศักดาอมร ยั่งยืน 

โรงเรียนวัดสุทธิมงคล ตำบลพรรณา อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (๑ รางวัล)

ได้รับโล่รํางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่

เด็กหญิงเกศราภรณ์ สุมาลย์

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์จังหวัดสกลนคร

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (๑ รางวัล)

ได้รับโล่รํางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่

เด็กหญิงเกศศินันท์ รัญวาสี

โรงเรียนบ้านบางค้างคาว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกาจังหวัดตรังรางวัลชมเชย (๒ รางวัล)

ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ได้แก่

เด็กหญิงสุณิสา สอนพินิจ 

โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี


เด็กหญิงซีตีฟาดีละฮ์ เจ๊ะเส้ง 

โรงเรียนบ้านท่าชะเมา ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี


๒. ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ (๑ รางวัล)

ได้รับโล่รํางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่

นายสมชาติ อินทรภูมิ

 โรงเรียนพังโคนวิทยา ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนครรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (๑ รางวัล)

ได้รับโล่รํางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ภักดีชาติ

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ตำบลท่าข้าม อำภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร


 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (๑ รางวัล)

ได้รับโล่รํางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่

เด็กหญิงสุวพิชญ์ รัฐสถาพรชัย 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ตำบลไผ่ขวาง อำเภอไผ่ขวาง จังหวัดสุพรรณบุรีรางวัลชมเชย (๓ รางวัล)

ได้รับเกียรติบัตรและทุนกํารศึกษา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ได้แก่

นายสาริศ พุ่มไพบูลย์ 

โรงเรียนเลยพิทยาคม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองจังหวัดเลย


นางสาวประติมากร ภูเวียง 

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์


เด็กหญิงมณีรัตน์ มิ่งเหล็ก 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)
 (ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)