โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


อัตราของผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ที่เลิกบุหรี่ได้
เขตสุขภาพ

เขต 1
ประเทศไทย