โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ความเป็นมาของโครงการ

โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

โดยความร่วมมือและดำเนินการ ของ

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย 

สมาคมหมออนามัยสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข  

สมาคมอาสาสมัครเพื่อสังคมไทย (อสม.) และภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ดำเนินงาน

 1. ใช้กลไก “เครือข่ายหมออนามัยและ อสม.” ซึ่งมีกระจายอยู่ทุกตำบลและหมู่บ้านทั่วประเทศ และ เป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดประชาชนในระดับพื้นที่มากที่สุด

 2. สร้าง “กิจกรรมลงมือทำ (Action-based activity)” ควบคู่ไปกับ “กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส (Campaign-based activity)”, โดยที่กิจกรรมรณรงค์มุ่งให้ข้อมูลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง “ทัศนคติ”   ส่วนกิจกรรมลงมือทำมุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยโครงการนี้จะทำการ “สร้างกลุ่มลงมือทำพฤติกรรมบางอย่างร่วมกัน” ซึ่งในที่นี้ คือ การตั้ง “กลุ่มคนรักษ์สุขภาพ ทำกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เลิกบุหรี่ (เลิกเหล้า)  ร่วมกัน”

 3. เน้น “ลงมือทำสร้างพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง” ควบคู่ไปกับ “รณรงค์สร้างกระแสใหญ่เป็นระยะ”   โดยโครงการนี้จะจัดให้มีการทำกิจกรรมออกกำลังกายในระดับตำบลทุกสัปดาห์ (ซึ่งแต่ละหมู่บ้านสามารถเป็นตัวแทนระดับตำบลเวียนกันจัดกิจกรรมได้) และจะเชิญคนสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เลิกบุหรี่ (เลิกเหล้า) ร่วมกันทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ทั่วไป

 1. เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม นำไปสู่การเลิกสูบบุหรี่และการลงมือปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
 2. มีการจัดกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมรักษ์สุขภาพ อย่างต่อเนื่องจากระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัดเพื่อให้เป็นพื้นที่รวมตัวกันทำกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (เลิกเหล้า) เลิกบุหรี่ทั่วประเทศไทย
วัตถุประสงค์เฉพาะ
 1. ชักชวน เชิญชวน ท้าชวน ให้คนที่สูบบุหรี่เป็นประจำ เลิกสูบบุหรี่ให้ได้ 3 ล้าน ในระยะเวลา 3 ปี                    (มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2562 ดังนี้   
 • ปีที่ 1 (มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560) รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 5 แสนคน                                                            
 • ปีที่ 2 (มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561) รวมจำนวน 2 ล้านคน(นับต่อยอดจากปีที่ผ่านมา)                                            
 • ปีที่ 3 (มิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2562) รวมจำนวน 3 ล้าน (นับต่อยอดทั้ง 3 ปี)

       2. เกิดกลุ่ม “คนรักษ์สุขภาพ” หรือชื่อกลุ่มอื่นใด ที่ดำเนินการด้านสุขภาพ และมีกิจกรรมด้านสุขภาพ เลิกบุหรี่ เลิกสุราลดและปัจจัยเสี่ยงหลักอื่นอย่างต่อเนื่อง

   การประเมินผลโครงการ

 1. จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่                                                               

 • แบบบันทึกความสมัครใจและรับรองผลการเลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง

 • ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เลิกสูบบุหรี่ทุกราย

 • คลิปวิดีโอ การดำเนินงาน

 • ข้อมูลการจัดทำประกาศนียบัตรและการเชิดชูเกียรติ                                                                     

     2. แบบประเมินพฤติกรรมและภาวะสุขภาพ โดยคณะทำงาน/ทีมประเมินผล   

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เครือข่ายหมออนามัยและเครือข่าย อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานเลิกสูบบุหรี่ในชุมชน

 2. จำนวนผู้สูบบุหรี่ มีความสมัครใจและสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในปีแรกนี้ไม่น้อยกว่า 5 แสนคน

 3. เกิดเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสร้างสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่      

 • กลุ่มคนรักษ์สุขภาพ

 • กลุ่มเครือข่ายผู้เลิกสูบบุหรี่ (เลิกเหล้า)

 • กลุ่มวิทยากรกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                                                                  

      4. เกิดชุดบทเรียน การเลิกสูบบุหรี่ในชุมชน     

      5. เกิดต้นแบบ ในการดำเนินงาน จากชุมชน ที่สามารถเผยแพร่ได้

      6. เกิดบุคคล องค์กร หน่วยงาน ต้นแบบในการเลิกสูบบุหรี่