โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ลงนามเลิกบุหรี่เทิดไทองค์ราชัน


หากท่านเป็นหน่วยงานเอกชนหรือองค์กรที่มีผู้ต้องการเลิกบุหรี่จำนวนมาก

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อขอสื่อช่วยรณรงค์ หรือติดต่อร่วมโครงการได้

กรุณาส่งข้อมูลมาที่ email : quitforking@gmail.com ขอบคุณครับ

ลงนามเลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชัน