โครงการปกป้องเยาวชน

โครงการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากบุหรี่เป็นกิจกรรมสำคัญในการลดจำนวนผู้เสพติดยาสูบและบุหรี่ภายในประเทศ โดยส่วนหนึ่งของหน่วยงานระดับแนวหน้าที่ดำเนินโครงการปกป้องเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากภัยบุหรี่ ประกอบด้วยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และโครงการ TO BE NUMBER ONE

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ทำ 2 โครงการ

โครงการปกป้องเยาวชน 2 - โครงการปกป้องเยาวชน

โครงการสำคัญในการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนไม่สูบบุหรี่ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มี 2 โครงการ คือ“โรงเรียนปลอดบุหรี่” และ ”GenZ Gen Strong: เลือกไม่สูบ” โดยโครงการแรกมีเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นฝ่ายดำเนินงาน ขณะที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นฝ่ายสนับสนุน ข้อมูลรวบรวมถึงปี พ.ศ. 2559 มีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นเครือข่ายมากกว่า 4,480 คน

ส่วนโครงการ GenZ Gen Strong: เลือกไม่สูบ ดำเนินงานโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และพันธมิตรหลายองค์กร มีเป้าหมายมุ่งเน้นป้องกันเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ให้สูบบุหรี่

เป้าหมายของ TO BE NUMBER ONE

โครงการปกป้องเยาวชน 1 - โครงการปกป้องเยาวชน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด รวมทั้งการเสพติดบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปี รวมทั้งประชาชนทั่วไป ปัจจุบันโครงการนี้มีสมาชิกอยู่ทุกจังหวัด ซึ่งถือเป็นโครงการที่มีเครือข่ายจำนวนมากในอันดับต้น ๆ ของไทย

กิจกรรมที่ดำเนินการมีหลายอย่างด้วยกัน เช่น การเปิดค่ายพัฒนาสมาชิก การแข่งขัน Teen Dancercise และโครงการใครติดบุหรี่ยกมือขึ้น เป็นกิจกรรมบำบัด รักษา และฟื้นฟูจิตใจเยาวชนที่ติดบุหรี่ ประยุกต์จากโครงการใครติดยายกมือขึ้น