โครงการวัดปลอดบุหรี่

วัดเป็นศาสนสถานที่พึ่งทางจิตใจของประชาชน จึงมีการจัดโครงการรณรงค์ให้วัดเป็นสถานที่แห่งสุขภาวะ ปลอดบุหรี่และอบายมุขทั้งปวง พระภิกษุสงฆ์และสามเณรต้องไม่เสพติดบุหรี่ ขณะที่ฆราวาสที่เข้าวัดก็ไม่ควรสูบบุหรี่ภายในบริเวณวัด ยกเว้นพื้นที่ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่ ทั้งนี้ มีการรณรงค์ให้วัดทั่วประเทศปลอดบุหรี่มานานและประสบความสำเร็จเรื่อยมา แต่ก็ยังมีวัดที่ไม่ร่วมโครงการ และยังมีพระภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งที่เสพติดบุหรี่ ทำให้หลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์เลิกบุหรี่และยาสูบต้องทำงานต่อไป

รณรงค์ครั้งใหญ่ในกรุงเทพฯ

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2 - โครงการวัดปลอดบุหรี่

เมื่อเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2551 กรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ครั้งใหญ่ ให้วัดในกรุงเทพฯ เป็นเขตปลอดเหล้าและบุหรี่ โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้ถวายป้ายวัดปลอดบุหรี่และสื่อรณรงค์อื่น ๆ แก่คณะสงฆ์กรุงเทพฯ จำนวน 459 วัด ผ่านตัวแทนสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต

วัดปลอดบุหรี่ 4 ภาค

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 1 - โครงการวัดปลอดบุหรี่

องค์กรหนึ่งที่มีความสำคัญในการทำงานรณรงค์ให้วัดปลอดบุหรี่ ได้แก่ เครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก 4 ภาค หมายถึงองค์กรพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) ทำหน้าที่รณรงค์ให้ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ส่งเสริมสุขภาวะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไปใน 4 ภาคทั่วประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี 2560 จากการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายองค์กร ข้อมูลรวบรวมถึงสิ้นปี 2564 มีพระคิลานุปัฏฐากกระจายอยู่หลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ลำพูน ร้อยเอ็ด และตรัง เป็นต้น โดยที่ลำพูนมีพระคิลานุปัฏฐากประจำตำบลครบทั้ง 61 ตำบล