โครงการวัดปลอดบุหรี่ - โครงการวัดปลอดบุหรี่

โครงการวัดปลอดบุหรี่

วัดเป็นศาสนสถานที่พึ่งทางจิตใจของประชาชน จึงมีการจัดโครงการรณรงค์ให้วัดเป็นสถานที่แห่งสุขภาวะ ปลอดบุหรี่และอบายมุขทั้งปวง พระภิกษุสงฆ์และสามเณรต้องไม่เสพติดบุหรี่ ขณะที่ฆราวาสที่เข้าวัดก็ไม่ควรสูบบุหรี่ภายในบริเวณวัด ยกเว้นพื้นที่ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่ ทั้งนี้ มีการรณรงค์ให้วัดทั่วประเทศปลอดบุหรี่มานานและประสบความสำเร็จเรื่อยมา แต่ก็ยังมีวัดที่ไม่ร่วมโครงการ และยังมีพระภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งที่เสพติดบุหรี่ ทำให้หลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์เลิกบุหรี่และยาสูบต้องทำงานต่อไป รณรงค์ครั้งใหญ่ในกรุงเทพฯ เมื่อเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2551 กรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ครั้งใหญ่ ให้วัดในกรุงเทพฯ เป็นเขตปลอดเหล้าและบุหรี่ โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้ถวายป้ายวัดปลอดบุหรี่และสื่อรณรงค์อื่น ๆ แก่คณะสงฆ์กรุงเทพฯ จำนวน 459 วัด ผ่านตัวแทนสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต วัดปลอดบุหรี่ 4 ภาค องค์กรหนึ่งที่มีความสำคัญในการทำงานรณรงค์ให้วัดปลอดบุหรี่ ได้แก่ เครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก 4 ภาค หมายถึงองค์กรพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) ทำหน้าที่รณรงค์ให้ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ส่งเสริมสุขภาวะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไปใน…

Continue Reading
อยากเลิกบุหรี่เชิญทางนี้ - อยากเลิกบุหรี่เชิญทางนี้

อยากเลิกบุหรี่เชิญทางนี้

ข้อความที่ใช้พาดหัวสะท้อนถึงการรณรงค์และให้บริการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติที่ให้บริการสายเลิกบุหรี่ 1600 โดยทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมกันรณรงค์ให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ โทรศัพท์ไปขอคำปรึกษาแนะนำที่หมายเลข 1600 ซึ่งสามารถโทร.ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้น ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติยังได้เพิ่มช่องทางการติดต่อทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ แอปพลิเคชันไลน์ และศูนย์บริการเลิกบุหรี่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ด้วย วิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่สายเลิกบุหรี่ 1600 ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติได้แบ่งกลุ่มผู้ที่โทร.เข้าไปขอคำปรึกษาที่หมายเลข 1600 ไว้ดังนี้ ผู้ที่ลังเลยังไม่พร้อมเลิก: เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคือผู้รับสาย จะให้คำปรึกษาแบบกระชับ อธิบายข้อดีของการเลิกบุหรี่ และข้อเสียของการสูบบุหรี่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตัดสินใจเลิก ผู้ที่พร้อมเลิก: เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคือผู้ให้คำปรึกษา โดยอธิบายถึงอาการที่ต้องเผชิญ เช่น อาการหงุดหงิด และอาการอยากเสพ เป็นต้น จากนั้น ก็แนะนำวิธีเอาชนะอาการดังกล่าว เพื่อให้สามารถเลิกได้อย่างแท้จริง ใช้เวลาให้คำปรึกษา 20-30 นาที และส่งคู่มือความรู้ไปให้อ่านเพิ่มเติม ผู้ที่ต้องให้คำปรึกษาต่อเนื่อง: เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคือผู้ให้คำปรึกษาเชี่ยวชาญ ทำหน้าที่โทร.ไปสอบถาม ให้กำลังใจ และให้คำปรึกษาจำนวน 6…

Continue Reading
โครงการปกป้องเยาวชน - โครงการปกป้องเยาวชน

โครงการปกป้องเยาวชน

โครงการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากบุหรี่เป็นกิจกรรมสำคัญในการลดจำนวนผู้เสพติดยาสูบและบุหรี่ภายในประเทศ โดยส่วนหนึ่งของหน่วยงานระดับแนวหน้าที่ดำเนินโครงการปกป้องเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากภัยบุหรี่ ประกอบด้วยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และโครงการ TO BE NUMBER ONE มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ทำ 2 โครงการ โครงการสำคัญในการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนไม่สูบบุหรี่ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มี 2 โครงการ คือ“โรงเรียนปลอดบุหรี่” และ ”GenZ Gen Strong: เลือกไม่สูบ” โดยโครงการแรกมีเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นฝ่ายดำเนินงาน ขณะที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นฝ่ายสนับสนุน ข้อมูลรวบรวมถึงปี พ.ศ. 2559 มีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นเครือข่ายมากกว่า 4,480 คน ส่วนโครงการ GenZ Gen Strong: เลือกไม่สูบ ดำเนินงานโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และพันธมิตรหลายองค์กร มีเป้าหมายมุ่งเน้นป้องกันเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ให้สูบบุหรี่ เป้าหมายของ TO BE NUMBER ONE โครงการ TO…

Continue Reading