กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก - กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งรณรงค์ให้เยาวชนและผู้ที่ไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการทดลองสิ่งเสพติดชนิดนี้ ทั้งนี้ “เจ้าภาพ” ของวันงดสูบบุหรี่โลกคือองค์การอนามัยโลก ร่วมรณรงค์ด้วยการประกาศคำขวัญประจำปีเพื่อให้สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเผยแพร่ต่อ หน่วยงานหลักที่จัดกิจกรรม กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ดำเนินการในวันงดสูบบุหรี่โลก เช่น การจัดนิทรรศการ แจกเอกสารความรู้ เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย เชิญศิลปินมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ จัดวิ่งรณรงค์ และจัดแสดงคอนเสิร์ต เป็นต้น โดยหน่วยงานหลักที่จัดกิจกรรมเป็นประจำในวันงดสูบบุหรี่โลก ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ สำนักงานสาธารณสุขในจังหวัดต่าง ๆ สถาบันการศึกษาที่ไม่มีคณะแพทยศาสตร์ โครงการ TO BE NUMBER ONE  สำหรับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นองค์กรทำงานด้านนี้โดยตรงมีการทำกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลกหลายอย่าง…

Continue Reading