กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก - กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งรณรงค์ให้เยาวชนและผู้ที่ไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการทดลองสิ่งเสพติดชนิดนี้ ทั้งนี้ “เจ้าภาพ” ของวันงดสูบบุหรี่โลกคือองค์การอนามัยโลก ร่วมรณรงค์ด้วยการประกาศคำขวัญประจำปีเพื่อให้สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเผยแพร่ต่อ หน่วยงานหลักที่จัดกิจกรรม กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ดำเนินการในวันงดสูบบุหรี่โลก เช่น การจัดนิทรรศการ แจกเอกสารความรู้ เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย เชิญศิลปินมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ จัดวิ่งรณรงค์ และจัดแสดงคอนเสิร์ต เป็นต้น โดยหน่วยงานหลักที่จัดกิจกรรมเป็นประจำในวันงดสูบบุหรี่โลก ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ สำนักงานสาธารณสุขในจังหวัดต่าง ๆ สถาบันการศึกษาที่ไม่มีคณะแพทยศาสตร์ โครงการ TO BE NUMBER ONE  สำหรับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นองค์กรทำงานด้านนี้โดยตรงมีการทำกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลกหลายอย่าง…

Continue Reading
อยากเลิกบุหรี่เชิญทางนี้ - อยากเลิกบุหรี่เชิญทางนี้

อยากเลิกบุหรี่เชิญทางนี้

ข้อความที่ใช้พาดหัวสะท้อนถึงการรณรงค์และให้บริการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติที่ให้บริการสายเลิกบุหรี่ 1600 โดยทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมกันรณรงค์ให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ โทรศัพท์ไปขอคำปรึกษาแนะนำที่หมายเลข 1600 ซึ่งสามารถโทร.ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้น ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติยังได้เพิ่มช่องทางการติดต่อทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ แอปพลิเคชันไลน์ และศูนย์บริการเลิกบุหรี่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ด้วย วิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่สายเลิกบุหรี่ 1600 ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติได้แบ่งกลุ่มผู้ที่โทร.เข้าไปขอคำปรึกษาที่หมายเลข 1600 ไว้ดังนี้ ผู้ที่ลังเลยังไม่พร้อมเลิก: เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคือผู้รับสาย จะให้คำปรึกษาแบบกระชับ อธิบายข้อดีของการเลิกบุหรี่ และข้อเสียของการสูบบุหรี่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตัดสินใจเลิก ผู้ที่พร้อมเลิก: เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคือผู้ให้คำปรึกษา โดยอธิบายถึงอาการที่ต้องเผชิญ เช่น อาการหงุดหงิด และอาการอยากเสพ เป็นต้น จากนั้น ก็แนะนำวิธีเอาชนะอาการดังกล่าว เพื่อให้สามารถเลิกได้อย่างแท้จริง ใช้เวลาให้คำปรึกษา 20-30 นาที และส่งคู่มือความรู้ไปให้อ่านเพิ่มเติม ผู้ที่ต้องให้คำปรึกษาต่อเนื่อง: เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคือผู้ให้คำปรึกษาเชี่ยวชาญ ทำหน้าที่โทร.ไปสอบถาม ให้กำลังใจ และให้คำปรึกษาจำนวน 6…

Continue Reading
โครงการปกป้องเยาวชน - โครงการปกป้องเยาวชน

โครงการปกป้องเยาวชน

โครงการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากบุหรี่เป็นกิจกรรมสำคัญในการลดจำนวนผู้เสพติดยาสูบและบุหรี่ภายในประเทศ โดยส่วนหนึ่งของหน่วยงานระดับแนวหน้าที่ดำเนินโครงการปกป้องเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากภัยบุหรี่ ประกอบด้วยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และโครงการ TO BE NUMBER ONE มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ทำ 2 โครงการ โครงการสำคัญในการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนไม่สูบบุหรี่ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มี 2 โครงการ คือ“โรงเรียนปลอดบุหรี่” และ ”GenZ Gen Strong: เลือกไม่สูบ” โดยโครงการแรกมีเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นฝ่ายดำเนินงาน ขณะที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นฝ่ายสนับสนุน ข้อมูลรวบรวมถึงปี พ.ศ. 2559 มีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นเครือข่ายมากกว่า 4,480 คน ส่วนโครงการ GenZ Gen Strong: เลือกไม่สูบ ดำเนินงานโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และพันธมิตรหลายองค์กร มีเป้าหมายมุ่งเน้นป้องกันเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ให้สูบบุหรี่ เป้าหมายของ TO BE NUMBER ONE โครงการ TO…

Continue Reading